Σκοπός-επιμέρους στόχοι


Στόχοι:

 • Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας του πολίτη.
 • Η ενίσχυση και προώθηση της ενεργής συμμετοχής.
 • Η απελευθέρωση της δημιουργικής έκφρασης.


Οι επιμέρους στόχοι των "Citizens in Action" είναι οι εξής: 

 • Να υποστηρίξουν και να προωθήσουν την ιδέα του ενεργού πολίτη στους νέους, μέσα από νέες μορφές κοινωνικής δέσμευσης και συμμετοχής, για μια δημοκρατική, αλληλέγγυα και ανοικτή κοινωνία.
 • Να ενθαρρύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, ιδεών και διεθνών ανταλλαγών, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων, της αμοιβαίας κατανόησης και της ειρήνης μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Να συμβάλουν στην κοινότητα και την τοπική ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής των τοπικών και ξένων εθελοντών σε προγράμματα προς όφελος όλων, με έμφαση στις αγροτικές περιοχές.
 • Να συμβάλλουν στην προώθηση της συμμετοχής των νέων για την υπεράσπιση και τον καθορισμό της ποιότητας ζωής τους, με στόχο την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
.
 • alliance logo4
 • iwc4
 • logo youth4
 • def-flag-logoeac-youth en4
 • LLL ENl
 • LLL GRl